fact - free adult condom trust

Top Condom Tips

Used correctly and consistently, condoms are up to 99% effective

view more tips...

Mazano Makuru Ezvemakondomu

MUNHU ARI WOSE ZVAKE ANOGONA KUBATA CHIRWERE CHINOTAPUKIRA PAKURARANA

HAUGONE KUZIVA KANA MUNHU ANE CHIRWERE CHINOTAPUKIRA PAKURARANA NEKUNGOMUTARISA CHETE

KUVA NECHIRWERE CHINOTAPUKIRA PAKURARANA ZVINOKUISA PANJODZI YEKUBATA CHIMWE

GORE RAKAPERA VANHU VATSVA VANOSVIKA ZVIURU 354,628 VAKABATWA NECHIRWERE CHINOTAPUKIRA PAKURARANA MUINGIRANDI

MUKUTSVAGA RUZIVO ZVAKAONEKWA KUTI VAKURU VANODA KUSVIKA ZHAKAPETWA CHIKAMU CHIRI PAKATI [CHEMAKUMI MANA NEPFUMBAMWE KUBVA MUZANA] KUBVA MUZANA HAVASHANDISE KONDOMU PAVANORARANA NEMUNHU MUTSVA

SHANDISA KONDOMU NGUVA DZOSE UYE KUTI UNAKIDZWE

NEKURARANA ZVISINA NJODZI.

NGANO - MAKONDOMU ANOBVARUKA ZVIRI NYORE

CHOKWADI - Kwete haadaro. Kuti kondomu risabvaruke unofanira kuripfeka zvakanaka

NGANO - MAKONDOMU ANOITA KUTI NDISANYATSONAKIRWA

CHOKWADI - Kushandisa kondomu hakufanire kukanganisa zvauri kuita, anotogona kuita kuti vamwe varume vagone kusangana kwenguva refu

NGANO - NDIRI KUNWA MAPIRITSI EKURONGA MHURI SAKA HANDIDE MAKONDOMU

CHOKWADI - Hongu unoada. Mapiritsi ekuronga mhuri haakuchengetedze iwe nemumwe wako kubva kuzvirwere zvinotapukira pakurarana

NGANO - HAUDE KONDOMU PAKURARANA NEMUMUKANWA

CHOKWADI - Hongu unorida, unofanira kushandisa kondomu pakurarana nemumukanwa nekuti zvirwere zvizhinji zvinotapukira nekurarana zvinogona kutapukira kune mumwe nenzira iyoyi

NGANO - HANDIDE KONDOMU NDINONGORARA NEVANHU VAKANAKA

CHOKWADI - Zvirwere zvinotapukira pakurarana hazvizive kana kuva nehanya kuti uri munhu akanaka here kana kuti kwete

In Association with:

Reading borough council logo

tvps logo